miércoles, 13 de enero de 2010

Los comentarios de mis amigos ChinosLOS DESEOS DE MIS AMIGOS CHINOS:

1) 祝大家新年快乐!

zhù dàjiā xiānnián kuàilè!

Wishing everyone a happy New Year!


2) 你今年的新年愿望是什么?

nǐ de xīnnián yuànwàng shì shénme?

What is your New Year’s resolution?


3) 今年我决定好好学习汉语。

jīnnián wǒ juédìng hǎohāo xuéxí hànyǔ。

This year, I have decided to study Chinese diligently.

4) 新年就是要重新开始。

xīnnián jiùshì yào chóngxīn kāishǐ.

You need a fresh start for the New Year.

No hay comentarios: